๑۩۞۩๑ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล๊อกของผมครับ ๑۩۞۩๑

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

อ่านอย่างไร และเขียนอย่างไร (ศ-อ)

อ่านอย่างไร และเขียนอย่างไร (ศ-อ)

ศตวรรษ..........อ่านว่า...........สะ-ตะ-วัด
ศฤงคาร...........อ่านว่า...........สิง-คาน, สะ-หฺริง-คาน
ศัพทมูลวิทยา ...อ่านว่า............สับ-ทะ-มูน-ละ-วิด-ทะ-ยา, สับ-ทะ-มูน-วิด-ทะ-ยา
ศัลยกรรม.........อ่านว่า..........สัน-ละ-ยะ-กำ, สัน-ยะ-กำ
ศัลยแพทย์.........อ่านว่า...........สัน-ละ-ยะ-แพด, สัน-ยะ-แพด
ศัลยศาสตร์.........อ่านว่า...........สัน-ละ-ยะ-สาด, สัน-ยะ-สาด
ศาสตราคม.........อ่านว่า...........สาด-ตฺรา-คม
ศาสตราจารย์......อ่านว่า...........สาด-ตฺรา-จาน, สาด-สะ-ตฺรา-จาน
ศาสตราวุธ.........อ่านว่า..........สาด-ตฺรา-วุด
ศาสนกิจ...........อ่านว่า..........สา-สะ-นะ-กิด, สาด-สะ-นะ-กิด
ศาสนจักร.........อ่านว่า..........สา-สะ-นะ-จัก, สาด-สะ-นะ-จัก
ศาสนธรรม........อ่านว่า..........สา-สะ-นะ-ทำ, สาด-สะนะ-ทำ
ศาสนบุคคล......อ่านว่า..........สา-สะ-นะ-บุก-คน, สาด-สะ-นะ-บุก-คน
ศาสนพิธี..........อ่านว่า..........สา-สะ-นะ-พิ-ที, สาด-สะ-นะ-พิ-ที
ศาสนวัตถุ.........อ่านว่า..........สา-สะ-นะ-วัด-ถุ, สาด-สะ-นะ-วัด-ถุ
ศาสนศาสตร์.....อ่านว่า..........สา-สะ-นะ-สาด, สาด-สะ-นะ-สาด
ศาสนสถาน......อ่านว่า.........สาด-สะ-นะ-สะ-ถาน, สาด-สะ-นะ-สะ-ถาน
ศาสนสมบัติ......อ่านว่า.........สา-สะ-นะ-สม-บัด, สาด-สะ-นะ-สม-บัด
ศาสนิกชน........อ่านว่า.........สา-สะ-นิก-กะ-ชน, สาด-สะ-นิก-กะ-ชน
ศาสนูปถัมภก......อ่านว่า.........สา-สะ-นู-ปะ-ถำ-พก, สาด-สะ-นู-ปะถำ
ศิษยานุศิษย์........อ่านว่า.........สิด-สะ-ยา-นุ-สิด
ศีลธรรม(ธรรมในระดับศีล) ....อ่านว่า..........สีน-ละ-ทำ
ศีลธรรม(ศีลและธรรม).......อ่านว่า..........สีน-ทำ
ศีลจารวัตร.................อ่านว่า..........สี-ลา-จา-ระ-วัด
ศุลากากร..................อ่านว่า.........สุ-ละ-กา-กอน
เศรณี.......................อ่านว่า.........เส-นี
เศวต........................อ่านว่า.........สะ-เหฺวด
โศกนาฏกรรม.............อ่านว่า.........โส-กะ-นาด-ตะ-กำ, โสก-กะ-นาด-ตะ-กำ


สกรรมกริยา................อ่านว่า.........สะ-กำ-กฺริ-ยา, สะ-กำ-กะ-ริ-ยา
สตรี...........................อ่านว่า........สัด-ตฺรี
สถานภาพ...................อ่านว่า.........สะ-ถา-นะ-พาบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์....อ่านว่า..........สะ-ถา-ปัด-ตะ-ยะ-กำ-มะ-สาด
สมการ.......................อ่านว่า...........สะ-มะ-กาน, สม-มะ-กาน
สมณสาสน์..................อ่านว่า...........สะ-มะ-นะ-สาด
สมดุล........................อ่านว่า...........สะ-มะ-ดุน, สม-ดุน
สมนัย........................อ่านว่า...........สม-ไน
สมพหุคูณ...................อ่านว่า...........สะ-มะ-พะ-หุ-คูน
สมมาตร.....................อ่านว่า...........สม-มาด
สมมุติฐาน..................อ่านว่า...........สม-มุด-ติ-ถาน
สมมูล.......................อ่านว่า...........สะ-มะ-มูน, สม-มูน
สมรงค์......................อ่านว่า...........สะ-มะ-รง
สมรภูมิ.....................อ่านว่า...........สะ-หฺมอน-ระ-พูม, สะ-หฺมอ-ระ-พูน
สมรรถนะ..................อ่านว่า...........สะ-มัด-ถะ-นะ
สมรรถภาพ...............อ่านว่า...........สะ-มัด-ถะ-พาบ, สะ-หฺมัด-ถะ-พาบ
สมศักย์....................อ่านว่า...........สะ-มะ-สัก
สมาชิกภาพ...............อ่านว่า...........สะ-มา-ชิก-กะ-พาบ
สมานฉันท์................อ่านว่า...........สะ-มา-นะ-ฉัน, สะ-หฺมาน-นะ-ฉัน
สมานไมตรี...............อ่านว่า...........สะ-หฺมาน-ไม-ตฺรี
สมุฏฐาน..................อ่านว่า...........สะ-หฺมุด-ถาน
สมุทรศาสตร์ ...........อ่านว่า...........สะ-หฺมุด-ทฺระ-สาด
สมุลแว้ง.................อ่านว่า...........สะ-หฺมุน-ละ-แว้ง
สรภัญญะ...............อ่านว่า...........สะ-ระ-พัน-ยะ, สอ-ระ-พัน-ยะ
สรรพวิชา...............อ่านว่า...........สับ-พะ-วิ-ชา, สัน-พะ-วิ-ชา
สรรพสัตว์...............อ่านว่า...........สับ-พะ-สัด, สัน-พะ-สัด
สรรพสามิต.............อ่านว่า...........สับ-พะ-สา-มิด, สัน-พะ-สา-มิด
สรรพสิ่ง................อ่านว่า...........สับ-พะ-สิ่ง, สัน-พะ-สิ่ง
สรรพสินค้า...........อ่านว่า...........สับ-พะ-สิน-ค้า
สรรพางค์..............อ่านว่า...........สัน-ระ-พาง
สรรเสริญ..............อ่านว่า...........สัน-เสิน, สัน-ระ-เสิน
สรั่ง.....................อ่านว่า...........สะ-หฺรั่ง
สร่าง...................อ่านว่า...........ส่าง
สลา...................อ่านว่า...........สะ-หฺลา
สลากภัต.............อ่านว่า...........สะ-หฺลาก-กะ-พัด
สวนศาสตร์.........อ่านว่า...........สะ-วะ-นะ-สาด
สวรรคต..............อ่านว่า...........สะ-หฺวัน-คด
สวิญญาณกทรัพย์......อ่านว่า...........สะ-วิน-ยา-นะ-กะ-ซับ, สะ-วิน-ยาน-นะ-กะ-ซับ
สังกมทรัพย์.............อ่านว่า...........สัง-กะ-มะ-ซับ
สังกรณี..................อ่านว่า...........สัง-กะ-ระ-นี, สัง-กอ-ระ-นี
สังคมนิยม..............อ่านว่า...........สัง-คม-มะ-นิ-ยม, สัง-คม-นิ-ยม
สังคมวิทยา............อ่านว่า...........สัง-คม-มะ-วิด-ทะ-ยา, สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
สังคมศาสตร์..........อ่านว่า...........สัง-คม-มะ-สาด, สัง-คม-สาด
สังคมศึกษา...........อ่านว่า...........สัง-คม-มะ-สึก-สา, สัง-คม-สึก-สา
สงคมสงเคราะห์.......อ่านว่า...........สัง-คม-สง-เคราะ
สังคายนา...............อ่านว่า...........สัง-คา-ยะ-นา , สัง-คาย-ยะ-นา
สังหาริมทรัพย์.........อ่านว่า...........สัง-หา-ริ-มะ-ซับ, สัง-หา-ริม-มะ-ซับ
สัตบุรุษ................อ่านว่า...........สัด-บุ-หฺรุด
สัทธรรม...............อ่านว่า...........สัด-ทำ
สัทศาสตร์..............อ่านว่า...........สัด-ทะ-สาด
สันทัดกรณี............อ่านว่า...........สัน-ทัด-กะ-ระ-นี, สัด-ทัด-กอ-ระ-นี
สันนิษฐาน.............อ่านว่า...........สัน-นิด-ถาน
สัปคับ ..................อ่านว่า...........สับ-ปะ-คับ
สัปดน .................อ่านว่า...........สับ-ปะ-ดน
สัปดาห์.................อ่านว่า...........สับ-ดา, สับ-ปะ-ดา
สัปทน .................อ่านว่า...........สับ-ปะ-ทน
สัปปุรุษ................อ่านว่า...........สับ-ปุ-หฺรุด
สัพยอก...............อ่านว่า...........สับ-พะ-ยอก
สัมปทานบัตร........อ่านว่า..........สำ-ปะ-ทาน-นะ-บัด, สำ-ปะ-ทาน-บัด
สัมปรายภพ..........อ่านว่า...........สำ-ปะ-รา-ยะ-พบ, สำ-ปะ-ราย-พบ
สาธยาย..............อ่านว่า...........สา-ทะ-ยาย, สาด-ทะ-ยาย
สามยทรัพย์.........อ่านว่า...........สา-มะ-ยะ-ซับ
สามเวท..............อ่านว่า...........สา-มะ-เวด, สาม-มะ-เวด
สามานยนาม........อ่านว่า...........สา-มาน-ยะ-นาม
สารท.................อ่านว่า...........สาด
สารนิเทศ...........อ่านว่า...........สา-ระ-นิ-เทด
สารประโยชน์......อ่านว่า...........สา-ระ-ปฺระ-โหฺยด
สารพัด.............อ่านว่า...........สา-ระ-พัด
สารวัตร............อ่านว่า...........สา-ระ-วัด
สารสนเทศ........อ่านว่า...........สา-ระ-สน-เทด, สาน-สน-เทด
สาสน์...............อ่านว่า...........สาด
สุขนาฏกรรม......อ่านว่า...........สุก-ขะ-นาด-ตะ-กำ
สุขลักษณะ.......อ่านว่า...........สุก-ขะ-ลัก-สะ-หฺนะ
สุขศาลา...........อ่านว่า...........สุก-สา-ลา
สุขศึกษา.........อ่านว่า...........สุก-ขะ-สึก-สา, สุก-สึก-สา
สุคติ..............อ่านว่า...........สุ-คะ-ติ, สุก-คะ-ติ
สุจริต............อ่านว่า...........สุด-จะ-หฺริด
สุจหนี่ ...........อ่านว่า...........สุด-จะ-หฺนี่
สุญตา............อ่านว่า...........สุน-ยะ-ตา
สุญนิยม..........อ่านว่า...........สุน-ยะ-นิ-ยม
สุตกวี..............อ่านว่า...........สุ-ตะ-กะ-วี, สุด-ตะ-กะ-วี
สุนทรพจน์.......อ่านว่า...........สุน-ทอน-ระ-พด, สุน-ทอ-ระ-พด
สุนทรียภาพ........อ่านว่า...........สุน-ทะ-รี-ยะ-พาบ
สุนทรียศาสตร์.....อ่านว่า...........สุน-ทะ-รี-ยะ-สาด
สุพรรนบัฏ...........อ่านว่า...........สุ-พัน-นะ-บัด
สุริยุปราคา...........อ่านว่า...........สุ-ริ-ยุ-ปะ-รา-คา, สุ-ริ-ยุบ-ปะ-รา-คา
สุลต่าน...............อ่านว่า...........สุน-ละ-ต่าน
เสกขบุคคล..........อ่านว่า...........เสก-ขะ-บุก-คน
เสขบุคคล............อ่านว่า...........เส-ขะ-บุก-คน
เสถียรภาพ...........อ่านว่า...........สะ-เถียน-ระ-พาบ
เสวก..................อ่านว่า...........เส-วก
เสวกามาตย์.........อ่านว่า...........เส-วะ-กา-มาด
แสม...................อ่านว่า...........สะ-แหฺม
โสตทัศนอุปกรณ์......อ่านว่า...........โส-ตะ-ทัด-สะ-นะ-อุ-ปะ-กอน, โสด-ทัด-สะ-นะ-อุบ-ปะ-กอน
โสน......................อ่านว่า...........สะ-โหฺน


หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ.......อ่านว่า...........หฺมิ่น-พระ-บอ-รม-มะ-เด-ชา-นุ-พาบ
หายนะ.......................อ่านว่า...........หา-ยะ-นะ, หาย-ยะ-นะ
หิตประโยชน์ ..............อ่านว่า...........หิ-ตะ-ปฺระ-โหฺยด
หิรัญบัตร..................อ่านว่า...........หิ-รัน-ยะ-บัด
หิริโอตตัปปะ.............อ่านว่า...........หิ-หฺริ-โอด-ตับ-ปะ
นยาน.....................อ่านว่า...........ฮี-นะ-ยาน
เหรา......................อ่านว่า...........เห-รา
เหลา.....................อ่านว่า...........เหฺลา


อกรรมกริยา..........อ่านว่า...........อะ-กำ-กฺริ-ยา, อะ-กำ-กะ-ริ-ยา
อกุศลกรรม...........อ่านว่า...........อะ-กุ-สน-ละ-กำ
องคาพยพ.............อ่านว่า...........อง-คาบ-พะ-ยบ, อง-คา-พะ-ยบ
อดิเรกลาภ............อ่านว่า...........อะ-ดิ-เหฺรก-กะ-ลาบ
อดีตกาล..............อ่านว่า...........อะ-ดีด-ตะ-กาน
อดีตชาติ...............อ่านว่า...........อะ-ดีด-ตะ-ชาด
อดีตรัฐมนตรี..........อ่านว่า...........อะ-ดีด-รัด-ถะ-มน-ตฺรี
อถรรพเวท.............อ่านว่า...........อะ-ถับ-พะ-เวด, อะ-ถัน-พะ-เวด
อธิกมาส...............อ่านว่า...........อะ-ทิ-กะ-มาด, อะ-ทิก-กะ-มาด
อธิกวาร................อ่านว่า...........อะ-ทิ-กะ-วาน, อะ-ทิก-กะ-วาน
อธิกสุรทิน.............อ่านว่า...........อะ-ทิ-กะ-สุ-ระ-ทิน, อะ-ทิก-กะ-สุ-ระ-ทิน
อธิการบดี..............อ่านว่า...........อะ-ทิ-กาน-บอ-ดี
อธิบดี...................อ่านว่า...........อะ-ทิ-บอ-ดี, อะ-ทิบ-บอ-ดี
อธิปไตย..............อ่านว่า...........อะ-ทิ-ปะ-ไต, อะ-ทิบ-ปะ-ไต
อธิษฐาน..............อ่านว่า...........อะ-ทิด-ถาน, อะ-ทิด-สะ-ถาน
อนาคตกาล..........อ่านว่า...........อะ-นา-คด-ตะ-กาน
อนุรักษนิยม.........อ่านว่า...........อะ-นุ-รัก-สะ-นิ-ยม, อะ-นุ-รัก-นิ-ยม
อนุศาสนาจารย์......อ่านว่า...........อะ-นุ-สา-สะ-นา-จาน, อะ-นุ-สาด-สะ-นา-จาน
อนุสติ..................อ่านว่า...........อะ-นุด-สะ-ติ
อนุสาวนาจารย์........อ่านว่า...........อะ-นุ-สา-วะ-นา-จาน
อนุสาวรีย์...............อ่านว่า...........อะ-นุ-สา-วะ-รี
อภัยทาน...............อ่านว่า...........อะ-ไพ-ยะ-ทาน
อภัยโทษ...............อ่านว่า...........อะ-ไพ-ยะ-โทด
อภิชาตบุตร.............อ่านว่า...........อะ-พิ-ชาด-ตะ-บุด
อภิปรัชญา..............อ่านว่า...........อะพิ-ปฺรัด-ยา, อะ-พิ-ปฺรัด-ชะ-ยา
อภิลักขิตสมัย.........อ่านว่า...........อะ-พิ-ลัก-ขิต-ตะ-สะ-ไหฺม
อรรถคดี................อ่านว่า...........อัด-ถะ-คะ-ดี
อรรถประโยชน์.......อ่านว่า...........อัด-ถะ-ปฺระ-โหฺยด
อรรถรส................อ่านว่า...........อัด-ถะ-รด
อรหัน(สัตว์ในนิยาย)........อ่านว่า...........ออ-ระ-หัน
อรหันต์.........................อ่านว่า...........อะ-ระ-หัน, ออ-ระ-หัน
อวชาตบุตร....................อ่านว่า...........อะ-วะ-ชา-ตะ-บุด, อะ-วะ-ชาด-ตะ-บุด
อวิชชา.........................อ่านว่า...........อะ-วิด-ชา
อวิญญาณกทรัพย์..........อ่านว่า...........อะ-วิน-ยา-นะ-กะ-ซับ, อะ-วิน-ยาน-นะ-กะ-ซับ
อสนีบาต.....................อ่านว่า...........อะ-สะ-นี-บาด
อสมการ....................อ่านว่า...........อะ-สะ-มะ-กาน, อะ-สม-มะ-กาน
อสังหาริมทรัพย์..........อ่านว่า...........อะ-สัง-หา-ริ-มะ-ซับ, อะ-สัง-หา-ริม-มะ-ซับ
อหิวาตกโรค..............อ่านว่า...........อะ-หิ-วา-ตะ-กะ-โรก
อักษรเลข..................อ่านว่า...........อัก-สอ-ระ-เลก, อัก-สอน-เลก
อักษรศาสตร์..............อ่านว่า...........อัก-สอ-ระ-สาด, อัก-สอน-สาด
อักษรสมัย.................อ่านว่า...........อัก-สอน-สะ-ไหฺม
อักษรสาสน์..............อ่านว่า...........อัก-สอน-ระ-สาด, อัก-สอน-สาด
อัครชายา.................อ่านว่า...........อัก-คฺระ-ชา-ยา
อัครมเหสี.................อ่านว่า...........อัก-คฺระ-มะ-เห-สี
อัครราชทูต..............อ่านว่า...........อัก-คฺระ-ราด-ชะ-ทูด
อัครสมณทูต...........อ่านว่า...........อัก-คฺระ-สะ-มะ-นะ-ทูด
อัฐบริขาร...............อ่านว่า...........อัด-ถะ-บอ-ริ-ขาน
อัฐฬส..................อ่านว่า...........อัด-ลด
อัฐิ......................อ่านว่า...........อัด-ถิ
อันตรธาน.............อ่านว่า...........อัน-ตะ-ระ-ทาน, อัน-ตฺระ-ทาน
อัปราชัย...............อ่านว่า...........อับ-ปะ-รา-ไช
อากาศธาตุ...........อ่านว่า...........อา-กาด-สะ-ทาด
อาขยาน.............อ่านว่า...........อา-ขะ-หฺยาน, อา-ขะ-ยาน
อาชญา..............อ่านว่า...........อาด-ยา, อาด-ชะ-ยา
อาชญากร..........อ่านว่า...........อาด-ยา-กอน, อาด-ชะ-ยา-กอน
อาชญากรรม.......อ่านว่า...........อาด-ยา-กำ, อาด-ชะ-ยา-กำ
อาถรรพณ์...........อ่านว่า...........อา-ถัน
อาสน์สงฆ์..........อ่านว่า...........อาด-สง
อาสาฬหบูชา........อ่านว่า...........อา-สาน-หะ-บู-ชา, อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา
อินทผลัม............อ่านว่า...........อิน-ทะ-ผะ-ลำ
อินทรธนู................อ่านว่า...........อิน-ทะ-นู
อินทรวิเชียรฉันท์.....อ่านว่า...........อิน-ทฺระ-วิ-เชียน-ฉัน
อิสตรี...................อ่านว่า...........อิด-สัด-ตฺรี
อิสริยยศ..............อ่านว่า...........อิด-สะ-ริ-ยะ-ยด
อิสริยาภรณ์.........อ่านว่า...........อิด-สะ-ระ-ยา-พอน
อุณหภูมิ..............อ่านว่า...........อุน-หะ-พูม
อุดมการณ์..........อ่านว่า...........อุ-ดม-มะ-กาน, อุ-ดม-กาน
อุดมคติ.............อ่านว่า...........อุ-ดม-มะ-คะ-ติ, อุ-ดม-คะ-ติ
อุดมโชค...........อ่านว่า...........อุ-ดม-มะ-โชก, อุ-ดม-โชก
อุดมลาภ...........อ่านว่า...........อุ-ดม-มะ-ลาบ, อุ-ดม-ลาบ
อุดมศึกษา........อ่านว่า...........อุ-ดม-มะ-สึก-สา, อุ-ดม-สึก-สา
อุตราวัฏ...........อ่านว่า...........อุด-ตะ-รา-วัด
อุตริ...............อ่านว่า...........อุด-ตะ-หฺริ
อุตสาหกรรม.............อ่านว่า...........อุด-สา-หะ-กำ
อุตสาหกรรมศิลป์อ่านว่า......อ่านว่า...........อุด-สา-หะ-กำ-สิน
อุทกภัย..............อ่านว่า...........อุ-ทก-กะ-ไพ
อุทกวิทยา...........อ่านว่า...........อุ-ทก-กะ-วิด-ทะ-ยา, อุ-ทก-วิด-ทะ-ยา
อุทกศาสตร์.........อ่านว่า...........อุ-ทก-กะ-สาด
อุทธรณ์................อ่านว่า...........อุด-ทอน
อุบัติการณ์.............อ่านว่า...........อุ-บัด-ติ-กาน
อุบัติภัย................อ่านว่า...........อุ-บัด-ติ-ไพ
อุบัติเหตุ...............อ่านว่า...........อุ-บัด-ติ-เหด
อุโบสถกรรม.........อ่านว่า...........อุ-โบ-สด-ถะ-กำ
อุปกรณ์................อ่านว่า...........อุ-ปะ-กอน, อุบ-ปะ-กอน
อุปการะ...............อ่านว่า...........อุ-ปะ-กา-ระ, อุบ-ปะ-กา-ระ
อุปการี...............อ่านว่า...........อุ-ปะ-กา-รี, อุบ-ปะ-กา-รี
อุปถัมภ์..............อ่านว่า...........อุ-ปะ-ถำ, อุบ-ปะ-ถำ
อุปถัมภก...........อ่านว่า...........อุ-ปะ-ถำ-พก, อุบ-ปะ-ถำ-พก
อุปทูต...............อ่านว่า...........อุ-ปะ-,ทูด อุบ-ปะ-ทูด
อุปนัย................อ่านว่า...........อุ-ปะ-ไน, อุบ-ปะ-ไน
อุปนิสัย..............อ่านว่า...........อุ-ปะ-นิ-ไส, อุบ-ปะ-นิ-ไส
อุปโภค...............อ่านว่า...........อุ-ปะ-โพก, อุบ-ปะ-โพก
อุปมา.................อ่านว่า...........อุ-ปะ-มา, อุบ-ปะ-มา
อุปไมย...............อ่านว่า...........อุ-ปะ-ไม, อุบ-ปะ-ไม
อุปราช.................อ่านว่า...........อุ-ปะ-หฺราด, อุบ-ปะ-หฺราด
อุปโลกน์...............อ่านว่า...........อุ-ปะ-โหฺลก, อุบ-ปะ-โหฺลก
อุปสมบท...............อ่านว่า...........อุ-ปะ-สม-บด, อุบ-ปะ-สม-บด
อุปสมบทกรรม........อ่านว่า...........อุ-ปะ-สม-บด-ทะ-กำ, อุบ-ปะ-สม-บด-ทะ-กำ
อุปสรรค................อ่านว่า...........อุ-ปะ-สัก, อุบ-ปะ-สัก
เอกบุคคล..............อ่านว่า...........เอก-กะ-บุก-คน, เอ-กะ-บุก-คน
เอกบุรุษ................อ่านว่า...........เอก-กะ-บุ-หฺรุด, เอก-บุ-หฺรุด
เอกภริยา...............อ่านว่า...........เอก-กะ-พะ-ริ-ยา, เอก-พะ-ริ-ยา
เอกภาคี................อ่านว่า...........เอก-กะ-พา-คี, เอ-กะ-พา-คี
เอกอัครราชทูต.......อ่านว่า...........เอก-อัก-คฺระ-ราด-ชะ-ทูด
เอิกเกริก...............อ่านว่า...........เอิก-กะ-เหฺริก
โอปปาติกะ............อ่านว่า...........โอ-ปะ-ปา-ติ-กะ
โอวาทปาติโมกข์.....อ่านว่า...........โอ-วา-ทะ-ปา-ติ-โมก
โอสถกรรม............อ่านว่า...........โอ-สด-ถะ-กำ


อ้างอิงจาก หนังสือ อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์ พ.ศ.2543

http://www.st.ac.th/bhatips/tip48/student48/thaispell_st48.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น